انتصاب معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت مهندسی نرم افزار شقایق


در مراسمی که در تاریخ 96/11/30 با حضور مشاوران، معاونین و مدیران شرکت شقایق برگزار گردید، آقای علیرضا حسینی بای بعنوان معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار از سوی آقای گلزاری معرفی شدند.

در این مراسم همچنین طی حکمی از طرف مدیرعامل، آقای محمد مزینانی با حفظ سمت، بعنوان قائم مقام مدیرعامل شرکت منتصب گردیدند.